Vår verksamhet

Strokeföreningens syfte

  • Att samla dem som fått stroke, närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.
  • Att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke.
  • Att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som fått stroke och deras närstående.
  • Att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt får en effektiv rehabilitering och eftervård.
  • Att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.
  • Att vara ett stöd för dig och dina närstående.